Fama

Ustawodawstwo    

USTAWODAWSTWO UE DOTYCZĄCE EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Pierwszy przepis prawny UE, Dyrektywa 1999/13/EC – „Dyrektywa Dotycząca Emisji Rozpuszczalników”, (tzw. Dyrektywa SED) – określa reguły UE, ograniczające emisje rozpuszczalników, powstające w wielu procesach przemysłowych. Przepisy odnoszą się do procesów wielkoprzemysłowych, lecz nie odnoszą się do działalności na małą skalę, takiej jak renowacja.

Stwierdziwszy to, UE ustanowiła nową Dyrektywę 2004/42/CE – „Dyrektywę dla Produktów Lakierniczych”, (tzw. Dyrektywa PPD) – która dotyczy emisji rozpuszczalnikowych w warsztatach naprawy pojazdów (oraz farb dekoracyjnych).

Nowa Dyrektywa UE wyłącza warsztaty naprawy pojazdów z obszaru objętego Dyrektywą SED na szczeblu UE. Dyrektywa PPD określa dopuszczalne limity emisji lotnych związków organicznych dla poszczególnych wyrobów. Obecnie znane są już warunki dotyczące lotnych związków organicznych, jakie będą obowiązywać UE do i po roku 2010. Dyrektywa PPD winna być przyjęta przez wszystkie kraje członkowskie do 30 października 2005 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2007 roku.

Dopuszcza się pewną elastyczność w sposobie wdrażania Dyrektywy PPD w poszczególnych krajach członkowskich, lecz interpretacje te nie mogą ograniczać zasad wolnego handlu.

Dyrektywa SED a Dyrektywa PPD

Dyrektywa Dotycząca Emisji Rozpuszczalników (SED)
 • Obowiązek stosowania się do Dyrektywy spoczywa na kierownictwie zakładu pracy
 • Można na różne sposoby osiągać zgodność z przepisami (stopniowe wycofywanie z użytku, program ograniczania użycia rozpuszczalników). Uwaga: Dopuszczalne limity emisji lotnych związków organicznych, dotyczące poszczególnych produktów, nie są określone na szczeblu UE
 • Dyrektywa dotyczyć będzie tylko tych warsztatów blacharsko-lakierniczych, które przekraczają pewien próg zużycia rozpuszczalników. Próg ten zależy od rodzaju działalności z wykorzystaniem rozpuszczalników (np. renowacja pojazdów: 0,5 ton rocznie; powłoki lakiernicze dla przemysłu lekkiego (LIC): 5 ton rocznie)
 • Użytkownik zobowiązany jest prowadzić rejestr zużycia środków emitujących lotne związki organiczne i udowodnić, że stosuje się do przepisów
 • Dyrektywa została przyjęta przez Parlament UE 11 marca 1999 r.
 • Obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich (w niektórych dopiero od 2004 roku)
 • W przypadku warsztatów blacharsko-lakierniczych, stosujących program ograniczania użycia rozpuszczalników, realizacja Dyrektywy podzielona jest na dwa etapy: Dla zakładów nowych lub w znacznym stopniu zmodernizowanych: Etap 1 od 31 października 2001 r.; Etap 2 do 31 października 2004 r. Dla istniejących zakładów: Etap 1 do 31 października 2005 r.; Etap 2 do 31 października 2007 r.Paints Product Directive (PPD)

 • Obowiązek wprowadzania na rynek wyrobów zgodnych z Dyrektywą spoczywa na producentach lub importerach farb i lakierów
 • Limity lotnych związków organicznych dotyczą wyłącznie wyrobów
 • Zawartość lotnych związków organicznych musi być podana na etykietach, aby jednoznacznie wskazać produkty spełniające wymogi przepisów. Nie są określone żadne progi (Dyrektywa dotyczy wszystkich odbiorców)
 • Użytkownik nie musi prowadzić rejestru ani udowadniać, że stosuje się do przepisów
 • Dyrektywa została przyjęta przez Parlament UE 21 kwietnia 2004 r.
 • Musi być wprowadzona w życie przez państwa członkowskie do 30 października 2005 r.
 • Limity lotnych związków organicznych dla produktów obowiązują od 1 stycznia 2007 r.
FAMA: elektronarzędzia, kompresory, lakiery przemysłowe, lakiery samochodowe, lakiery wodne, mieszalnia lakierów, narzędzia pneumatyczne, pneumatyka, serwis elektronarzędzi, serwis pistoletów, serwis sata, sprężarki, pistolety lakiernicze, filtry lakiernicze, pompy lakiernicze, maski lakiernicze, pistolety automatyczne, zbiorniki ciśnieniowe | design by ARTEVIA